GEBRUIKSVOORWAARDEN

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Laatst gewijzigd: september 2023 Dusseldorp Klantenportaal Gebruiksvoorwaarden

INTRODUCTIE

Dusseldorp Automotive B.V., gevestigd in Apeldoorn en kantoorhoudende aan de Kayersdijk 150, 7332 AW te Apeldoorn ("Dusseldorp"), biedt haar klanten via haar website een speciaal klantenportaal waar zij digitaal (onderhouds)afspraken kunnen inplannen (het “Klantenportaal”).

Deze Gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) betreffen een overeenkomst tussen u, een natuurlijk persoon gebruikmakend van het Klantenportaal (“U”) en Dusseldorp. Als U vragen heeft over de dienstverlening kunt U contact opnemen met Dusseldorp via info@dusseldorpautomotive.nl

Deze Gebruiksvoorwaarden worden U aangeboden tijdens het registreren van het account (het “Account”). Door op ‘’accepteren’’ te klikken of door de Website te gebruiken door in te loggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord (gaat U akkoord met hetgeen bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden.

Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden bijgewerkt in overeenstemming met artikel 10 hieronder. U bent verantwoordelijk voor het regelmatig bekijken van de meest recente versie van deze Gebruiksvoorwaarden, die is gepubliceerd op: dusseldorpbmw.nl. Wanneer Dusseldorp deze Gebruiksvoorwaarden wijzigt, zal Dusseldorp de "Laatst gewijzigd" datum hierboven bijwerken.

Hetgeen bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden is ook van toepassing op alle Dusseldorp updates, supplementen, internet-gebaseerde diensten en ondersteunende diensten voor het Klantenportaal, tenzij er andere voorwaarden bij de levering van deze items zijn gevoegd. Als dat het geval is, zijn die voorwaarden van toepassing.

REGISTRATIE EN ACCOUNT VERPLICHTINGEN

U bent er volledig verantwoordelijk voor dat alle informatie die wordt aangeleverd aan Dusseldorp middels het Klantenportaal accuraat, compleet en up-to-date is.

U dient passende maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat alle apparatuur die wordt gebruikt voor toegang tot het Klantenportaal, zoals pc’s, laptops, tablets of smartphones, veilig is en vrij van virussen en andere kwaadaardige software.

U bent verantwoordelijk voor het beheer, de bewaking (inclusief de controle van de instellingen), de (wijze van) implementatie en het gebruik van uw Account.

U zult het Account niet delen met anderen en U zult zich houden aan de regels van Dusseldorp en de wet.

GEBRUIK VAN HET KLANTENPORTAAL

U mag het Klantenportaal uitsluitend gebruiken voor uw eigen gebruik.

Het is verboden het Klantenportaal te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.

Dusseldorp mag alle maatregelen nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om ongepast gebruik of misbruik van het Klantenportaal te voorkomen, zoals het (tijdelijk) verwijderen van door Gebruiker Gegenereerde Content zoals gedefinieerd in artikel 3.

Als Dusseldorp een schending door U vaststelt, zal Dusseldorp U hiervan schriftelijk en zo snel als praktisch mogelijk is op de hoogte stellen. Dusseldorp kan alle maatregelen nemen die zij nodig acht om de overtreding te beëindigen en soortgelijke overtredingen in de toekomst te voorkomen, zoals het (tijdelijk) blokkeren van het Account of het bijbehorende e-mailadres. U zult Dusseldorp op haar eerste schriftelijke verzoek alle informatie verstrekken die Dusseldorp nodig acht om de schending te beëindigen en soortgelijke schendingen in de toekomst te voorkomen.

U vrijwaart Dusseldorp van alle aanspraken van derden die ontstaan als gevolg van uw handelen of nalaten op het Klantenportaal (bijvoorbeeld als gevolg van onzorgvuldig gebruik van de inloggegevens, of als gevolg van uw ongepaste gebruik van het Klantenportaal zoals beschreven in dit artikel).

Dusseldorp zal oplettend, objectief en eerlijk handelen bij het uitvoeren van maatregelen die in dit artikel worden beschreven. Dusseldorp zal rekening houden met de rechten en legitieme belangen van u en andere betrokken partijen bij het nemen van dergelijke maatregelen.

Als Dusseldorp een in dit artikel beschreven maatregel tegen U neemt, zullen wij U informeren over de redenen voor het nemen van de maatregel. U kunt ook een interne klacht indienen bij Dusseldorp via info@dusseldorpbmw.nl tegen deze beslissing binnen zes maanden nadat U bent geïnformeerd over de beslissing.

RECHT OM HET KLANTENPORTAAL TE GEBRUIKEN.

Dusseldorp verleent U na registratie van het account en acceptatie van de Gebruiksvoorwaarden een persoonlijk, niet-overdraagbaar, niet-exclusief, niet sub-sublicentieerbaar recht om het Klantenportaal te gebruiken in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden.

INTELLECTUELEEIGENDOMSRECHTEN

Het Klantenportaal, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website behoren tot het intellectueel eigendom van Dusseldorp of haar licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Dusseldorp, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

Informatie die U publiceert of opslaat via het Klantenportaal is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). Dusseldorp heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor het Klantenportaal. U kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of deze overeenkomst te beëindigen.

Indien U informatie stuurt naar Dusseldorp, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft U haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor het Klantenportaal. Dit geldt niet voor informatie die U nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

DUUR EN BEËINDIGING

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf de datum dat U een Account aanmaakt totdat U uw account verwijdert of tot Dusseldorp uw account sluit.

Dusseldorp heeft te allen tijde het recht om uw Account met onmiddellijke ingang te sluiten indien U, naar het oordeel van Dusseldorp, enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden niet naleeft.

BESCHIKBAARHEID EN ONDERHOUD; AFWIJZING GARANTIES

Dusseldorp aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet beschikbaar zijn van het Klantenportaal of enige andere omstandigheid die ertoe kan leiden dat het Klantenportaal niet beschikbaar is. Het Klantenportaal wordt aangeboden "as is" en "as available" zonder enige vorm van garantie, wat betekent dat Dusseldorp niet garandeert dat het Klantenportaal vrij is van fouten en zonder onderbrekingen functioneert.

Dusseldorp garandeert niet dat het Klantenportaal tijdig is aangepast aan wijzigingen in de relevante wet- en regelgeving.

U informeert Dusseldorp onverwijld over omstandigheden die de beschikbaarheid van het Klantenportaal kunnen beïnvloeden.

PRIVACY

Wanneer U het Klantenportaal gebruikt, zal Dusseldorp bepaalde persoonsgegevens van U verzamelen - waarbij Dusseldorp optreedt als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Door middel van de Privacyverklaring informeert Dusseldorp U welke persoonsgegevens worden verzameld en voor welke doeleinden. De Privacyverklaring is hier te vinden: dusseldorpbmw.nl.

Dusseldorp kan geanonimiseerde gegevens die zijn afgeleid van de persoonsgegevens beschreven in artikel 8.1 gebruiken voor analytische doeleinden, waaronder benchmarking. Voor het anonimiseren van dergelijke persoonsgegevens kwalificeert Dusseldorp als verwerkingsverantwoordelijke.

U zult alle persoonsgegevens zoals voor U beschikbaar op het Klantenportaal alleen verwerken in lijn met de AVG.

GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

U verklaart en garandeert dat U volledig gerechtigd bent om deze Gebruiksvoorwaarden en de verplichtingen die daaruit voortvloeien aan te gaan.

Dusseldorp is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van uw gebruik van het Klantenportaal.

Niets in deze Gebruiksvoorwaarden zal de aansprakelijkheid van Dusseldorp uitsluiten of beperken indien deze krachtens het toepasselijke recht niet kan worden uitgesloten of beperkt, zoals in geval van opzet of grove schuld van Dusseldorp.

Het recht op schadevergoeding ontstaat uitsluitend indien U de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Dusseldorp meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Dusseldorp vervalt door het enkele verloop van een termijn van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij U vóór het verstrijken van deze termijn een rechtsvordering tot schadevergoeding heeft ingesteld.

OVERIG

Het niet uitoefenen door Dusseldorp van haar rechten uit hoofde van, of het niet afdwingen van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand of verval van dergelijke rechten of het vermogen om een dergelijke bepaling af te dwingen.

Indien een bevoegde rechtbank oordeelt dat een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar is, zal die bepaling worden gewijzigd om zo goed mogelijk hetzelfde economische effect van de oorspronkelijke bepaling te bereiken en zal de rest van deze Gebruiksvoorwaarden volledig van kracht blijven.

Dusseldorp behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Dusseldorp zal alle wezenlijke veranderingen en toevoegingen aan deze Gebruiksvoorwaarden ten minste dertig dagen van tevoren aankondigen aan U. Als U het niet eens bent met de wijzigingen of toevoegingen, hebt U het recht om uw Account te sluiten. Voortgezet gebruik na de ingangsdatum van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden geldt als aanvaarding van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden.

Dusseldorp heeft het recht haar rechten en verplichtingen onder de Gebruiksvoorwaarden over te dragen aan een derde die het Klantenportaal of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

De rechtsverhouding tussen Dusseldorp en U wordt beheerst door Nederlands recht. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen beslecht worden door de bevoegde rechter bij de Rechtbank Gelderland, locatie Apeldoorn te Nederland.

Indien U informatie stuurt naar Dusseldorp, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft U haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor het Klantenportaal. Dit geldt niet voor informatie die U nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

DUUR EN BEËINDIGING

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf de datum dat U een Account aanmaakt totdat U uw account verwijdert of tot Dusseldorp uw account sluit.

Dusseldorp heeft te allen tijde het recht om uw Account met onmiddellijke ingang te sluiten indien U, naar het oordeel van Dusseldorp, enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden niet naleeft.

BESCHIKBAARHEID EN ONDERHOUD; AFWIJZING GARANTIES

Dusseldorp aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet beschikbaar zijn van het Klantenportaal of enige andere omstandigheid die ertoe kan leiden dat het Klantenportaal niet beschikbaar is. Het Klantenportaal wordt aangeboden "as is" en "as available" zonder enige vorm van garantie, wat betekent dat Dusseldorp niet garandeert dat het Klantenportaal vrij is van fouten en zonder onderbrekingen functioneert.

Dusseldorp garandeert niet dat het Klantenportaal tijdig is aangepast aan wijzigingen in de relevante wet- en regelgeving.

U informeert Dusseldorp onverwijld over omstandigheden die de beschikbaarheid van het Klantenportaal kunnen beïnvloeden.

PRIVACY

Wanneer U het Klantenportaal gebruikt, zal Dusseldorp bepaalde persoonsgegevens van U verzamelen - waarbij Dusseldorp optreedt als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Door middel van de Privacyverklaring informeert Dusseldorp U welke persoonsgegevens worden verzameld en voor welke doeleinden. De Privacyverklaring is hier te vinden: [website].

Dusseldorp kan geanonimiseerde gegevens die zijn afgeleid van de persoonsgegevens beschreven in artikel 8.1 gebruiken voor analytische doeleinden, waaronder benchmarking. Voor het anonimiseren van dergelijke persoonsgegevens kwalificeert Dusseldorp als verwerkingsverantwoordelijke.

U zult alle persoonsgegevens zoals voor U beschikbaar op het Klantenportaal alleen verwerken in lijn met de AVG.

GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

U verklaart en garandeert dat U volledig gerechtigd bent om deze Gebruiksvoorwaarden en de verplichtingen die daaruit voortvloeien aan te gaan.

Dusseldorp is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van uw gebruik van het Klantenportaal.

Niets in deze Gebruiksvoorwaarden zal de aansprakelijkheid van Dusseldorp uitsluiten of beperken indien deze krachtens het toepasselijke recht niet kan worden uitgesloten of beperkt, zoals in geval van opzet of grove schuld van Dusseldorp.

Het recht op schadevergoeding ontstaat uitsluitend indien U de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Dusseldorp meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Dusseldorp vervalt door het enkele verloop van een termijn van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij U vóór het verstrijken van deze termijn een rechtsvordering tot schadevergoeding heeft ingesteld.

OVERIG

Het niet uitoefenen door Dusseldorp van haar rechten uit hoofde van, of het niet afdwingen van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand of verval van dergelijke rechten of het vermogen om een dergelijke bepaling af te dwingen.

Indien een bevoegde rechtbank oordeelt dat een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar is, zal die bepaling worden gewijzigd om zo goed mogelijk hetzelfde economische effect van de oorspronkelijke bepaling te bereiken en zal de rest van deze Gebruiksvoorwaarden volledig van kracht blijven.

Dusseldorp behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Dusseldorp zal alle wezenlijke veranderingen en toevoegingen aan deze Gebruiksvoorwaarden ten minste dertig dagen van tevoren aankondigen aan U. Als U het niet eens bent met de wijzigingen of toevoegingen, hebt U het recht om uw Account te sluiten. Voortgezet gebruik na de ingangsdatum van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden geldt als aanvaarding van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden.

Dusseldorp heeft het recht haar rechten en verplichtingen onder de Gebruiksvoorwaarden over te dragen aan een derde die het Klantenportaal of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

De rechtsverhouding tussen Dusseldorp en U wordt beheerst door Nederlands recht. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen beslecht worden door de bevoegde rechter bij de Rechtbank Gelderland, locatie Apeldoorn te Nederland.